MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

มาสเตอร์คูลได้จัดเตรียมอุปกรณ์จัดจราจรและดูแลความปลอดภัย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กรวยจราจร รั้วเหล็ก แผงกั้นจราจร เสากั้นบริเขต เสากั้นทางเดิน