MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

พัดลมไอเย็น แก้ปัญหาอากาศร้อน

การแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ในปัจจุบันกลายเป็นเรืองสำคัญที่ต้องแก้ไข จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในประเทศไทย ที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการทำงานในโรงงาน ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง พนักงานไม่ราบลื่น เกิดความติดขัดจากอุณหภูมื ความร้อนที่เกิดขึ้นในการทำงาน และ จากสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามฤดูกาล

บริษัท มาสเตอร์คูลฯ เปิดดำเนินการมาตั้จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในประเทศไทย ที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการทำงานในโรงงาน ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง พนักงานไม่ราบลื่น เกิดความติดขัดจากอุณหภูมื ความร้อนที่เกิดขึ้นในการทำงาน และ จากสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามฤดูกาล

บริษัท มาสเตอร์คูลฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ และพัฒนาสู่การออกแบบ ผลิต และติดตั้งพัดลมไอเย็น หรือ Evapolative System เพื่อเพิ่มวิธีการในการแก้ปัญหาอากาศร้อน สำหรับพื้นที่อาคาร โรงงาน คลังสินค้า ที่ไม่สามารถติดเครื่องปรับอากาศได้งแต่ปี 2545 โดยเป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ และพัฒนาสู่การออกแบบ ผลิต และติดตั้งพัดลมไอเย็น หรือ Evapolative System เพื่อเพิ่มวิธีการในการแก้ปัญหาอากาศร้อน สำหรับพื้นที่อาคาร โรงงาน คลังสินค้า ที่ไม่สามารถติดเครื่องปรับอากาศได้

โดยบริษัท มาสเตอร์คูลฯ ได้เข้าไปให้บริการแก้ปัญหาอากาศร้อน ให้กับธุรกิจหลายแขนง เช่น

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ร้านอาหาร โรงอาหาร
  • อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขบเคี้ยว

โดยมีการออกแบบ เลือกใช้ พัดลมตามความเหมาะสม ของพื้นที่ติดตั้ง ลักษณะการใช้งาน ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อควมคุมให้อุณหภูมิในพื้นที่ ได้ตามความต้องการ ทั้ง

  • พัดลมไอเย็น พัดลมอีแวป
  • พัดลมอุตสาหกรรม
  • พัดลมโรงงาน
  • พัดลมไอน้ำ
  • พัดลมฟาร์ม