MASTERKOOL ศูนย์รวมเช่าอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานอีเว้นท์ Call: 0922235192

กระดานไวท์บอร์ดให้เช่า สำหรับใช้งานชั่วคราว เช่าใช้งานรระยะสั้น ในการจัดประชุมสัมมนา

กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 180×120 cm.  มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ใช้เช้่ากระดานไวท์บอร์ด พร้อมปากกาไวท์บอร์ด และแปรงลบกระดาน

ลดภาระในการเก็บรักษา พร้อมบริการขนส่ง ติดตั้ง ให้ถึงสถานที่ใช้งาน

สอบถามข้อมูลในการเช่ากระดานไวท์บอร์ด ติดต่อ โทร 0922255192

ติดต่อสอบถาม

ผลงานที่ผ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง